Skip to content

创建一个 Git 项目。

su git cd ~ mkdir hugo.git cd hugo.git git init --bare

ssh -T git@mekesim.com:hugo.git

web目录 /var/www/html/mekesim.com/

cd hugo wget https://github.com/gohugoio/hugo/releases/download/v0.30.1/hugo_0.30.1_Linux-64bit.tar.gz tar -zxvf hugo_0.30.1_Linux-64bit.tar.gz sudo mv hugo /usr/local/bin/hugo

git clone /home/git/hugo.git chown -R git.git hugo cd hugo su git hugo --theme=hugo_theme_robust

hugo new site hugo chown -R git.git hugo su git cd hugo git init git remote add /home/git/hugo.git

创建 hook 任务让它把提交上来的文件复制到 Web 目录下。 /home/git/hugo.git/hooks/post-receive 将如下脚本复制进去:

! /bin/bash -l

GIT_REPO=/home/git/hugo.git # Git 项目路径 PUBLIC_WWW=/var/www/html/mekesim.com/hugo # Web 目录 cd $PUBLIC_WWW git pull $GIT_REPO # 将提交上来的文件 pull 到web路径

git@git.mekesim.com:hugo.git

mklink /d "D:\hugo\content\" "C:\Users\q19439\Google Drive\Mekesim\hugo_content\"

chown -R git.git hugo

git fetch --all
git reset --hard origin/master git pull